Зразки документів

позовних заяв до суду, прохань, клопотань, скарг та інших документів

Вам терміново необхідно підготувати документ до суду? Скористайтеся зразком  документу!
Ми підготували для Вас найповнішу на сьогодні базу зразків судочинних бланків.
Всі документи подані в алфавітному порядку, їх можна скачати у форматі .dok.

 • Contract for crude oil in bulk, f.o.b.terms

 • Contract with buyer

 • Contract

 • Автобiографiя

 • Автобіографія_2

 • Авторський договiр на лiтературнi твори

 • Авторський договiр на твори образотворчого мистецтва

 • Акт інвентаризації наявності коштів

 • Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі

 • Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі_2

 • Акт інкасації (обліку) жетонів (інших замінників гривні)

 • Акт вiдбору зразкiв (проб)

 • Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

 • Акт звіряння розрахунків

 • Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей

 • Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні

 • Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

 • Акт оцiнки вартостi майна

 • Акт оцiнки вартостi незавершеного будiвництва

 • Акт оцiнки наявностi обiгових коштiв

 • Акт передачi матерiальних цiнностей однiєю матерiально вiдповiдальною особою iншiй

 • Акт приймання продукцii (товарiв) за кiлькiстю та якiстю

 • Акт приймання продукцii (товарiв) за кiлькiстю

 • Акт приймання продукцii (товарiв) за якiстю

 • Акт про виведення ЕККА з експлуатації

 • Акт про виведення ЕККА з експлуатації_2

 • Акт про опломбування (розпломбування) ЕККА

 • Акт про оформлення заборгованність векселями

 • Акт про передачу переказних акцептованих векселів

 • Акт про передачу простих авальованих векселів

 • Акт про передачу простих авальованих векселів

 • Акт про повну вiдмову вiд акцепту

 • Акт про результати iнвентаризацii

 • Акт про результати дооцiнки ТМЦ

 • Акт про часткову вiдмову вiд акцепту

 • Акт реєстрації ремонту ЕККА

 • Акт ревiзii каси

 • Акт розкриття вагона (контейнера, автофургона)

 • Акт установлення обладнання

 • Акт-повiдомлення на нестачу

 • Акт-претензiя з приводу якості надання послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення

 • Акт

 • Алфавітна картка

 • Баланс підприємства

 • Бланки документiв на отримання авторських прав

 • Брокерська записка

 • Бухгалтерський  звіт малого підприємства

 • Вiдповiдь на лист

 • Вiдповiдь на претензiю

 • Відомість виплати допомоги в рахунок зборів до ПФУ

 • Відомість на поповнення постійного запасу інструментів

 • Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

 • Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації

 • Відомість про облік балансової вартості матеріальних активів

 • Відомість

 • Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів

 • Відомості про балансову вартість товарних запасів

 • Відомості про відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги), не оплачені більше 30 днів від дати, визначеної умовами договору

 • Відомості про працюючих інвалідів

 • Відомості про суми виплачених пенсій  за  віком на пільгових умовах

 • Висновок про суми відшкодування податку на додану вартість

 • Гарантiйний лист

 • Декларація про валютні цінності, доходи та майно

 • Декларація про доходи страховика

 • Декларація про доходи, зобов’язання фінансового характеру

 • Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня _____ року або за інший період звітного року

 • Декларація про доходи

 • Декларація про податок на додану вартість і акцизний збір за імпортні товари

 • Декларація про прибуток банківської установи

 • Декларація про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції

 • Декларація про прибуток підприємства

 • Державний акт про викуп майна державного пiдприємства

 • Довiдка з мiсця роботи

 • Довiдка про вiдсутнiсть за межами україни валютних цiнностей та майна

 • Довідка - розрахунок митної вартості

 • Довідка про  взяття на облік платника податків

 • Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам

 • Довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами україни

 • Довідка про взяття на облік платника податків

 • Довідка про виконання статей 17 і 18 закону «про основи соціальної захищеності інвалідів в україні»

 • Довідка про доходи

 • Довідка про доходи_2

 • Довідка про доходи_3

 • Довідка про зняття з обліку платника податків

 • Довідка про місцеві податки

 • Довідка про обсяги та мету отримання спирту етилового

 • Довідка про плановий розподіл прибутку

 • Довідка про попередню перевірку податкової декларації по податку на додану вартість

 • Довідка про розподіл прибутку за звітний рік

 • Довідка про сплату страхових зборів до пенсійного фонду україни

 • Довідка про стан сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування

 • Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов’язкових платежів фізичних осіб юридичними особами

 • Довідка про утримання податку з вийграшу

 • Довідка

 • Довідка про суми виплачених доходів та утриманих з них податків

 • Довідкапро суму нарахованого доходу і утриманого податку

 • Договiр безвiдсотковоi цiльовоi позики

 • Договiр доручення на ведення справ в арбiтражному судi

 • Договiр комiсii на продаж продукцii

 • Договiр консигнацii на продаж продукцii

 • Договiр купiвлi-продажу (оптовоi партii товару)

 • Договiр купiвлi-продажу (поступки) пайових часток в тов

 • Договiр купiвлi-продажу акцiй акцiонерного товариства вiдкритого типу

 • Договiр купiвлi-продажу валюти

 • Договiр купiвлi-продажу житлового будинку

 • Договiр купiвлi-продажу квартири мiж пiдпрємствами

 • Договiр купiвлi-продажу ноу-хау

 • Договiр лiзингу обладнання

 • Договiр мiж мiською адмiнiстрацiєю та пiдприємством

 • Договiр мiни

 • Договiр на iнформацiйно-довiдкове обслуговування

 • Договiр на брокерське обслуговування

 • Договiр на виготовлення полiграфiчноi продукцii

 • Договiр на виготовлення та встановлення зовнiшньоi реклами

 • Договiр на виконання робiт

 • Договiр на здiйснення кредитно-розрахункового обслуговування

 • Договiр на надання iнформацiйних послуг

 • Договiр на надання брокерських послуг

 • Договiр на посередницькi послуги

 • Договiр на проведення науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт

 • Договiр на проведення товарообмiнноi операцii

 • Договiр на продаж продукцii

 • Договiр на створення (передання) науково-технiчноi продукцii

 • Договiр на створення видавничоi продукцii

 • Договiр на супровiд касира з грошима та документами

 • Договiр на технiчне обслуговування та ремонт технiки

 • Договiр на участь у комерцiйнiй виставцi

 • Договiр на участь у пайовому будiвництвi

 • Договiр оренди будинку, споруди

 • Договiр оренди квартири у приватноi особи

 • Договiр оренди легкового автомобiля у приватноi особи

 • Договiр оренди майна з правом викупу

 • Договiр оренди обладнання

 • Договiр оренди офiсу малого пiприємства

 • Договiр пiдряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом

 • Договiр пiдряду на капiтальне будiвництво (2)

 • Договiр пiдряду на капiтальне будiвництво

 • Договiр пiдряду

 • Договiр поручництва

 • Договiр постачання товару

 • Договiр постачання

 • Договiр про депозитний вклад

 • Договiр про заставу будiвлi, споруди, будинку (iпотека)

 • Договiр про заставу валютних коштiв

 • Договiр про заставу депозитного вкладу

 • Договiр про заставу майна з передачею майна

 • Договiр про заставу майна

 • Договiр про заставу прав на промислову власнiсть

 • Договiр про заставу товарiв в обiгу

 • Договiр про заставу товарiв у переробцi

 • Договiр про захист комерцiйноi iнформацii

 • Договiр про колективну матерiальну вiдповiдальнiсть

 • Договiр про надання гарантii (субсидiарноi)

 • Договiр про надання посередницьких послуг кооперативам

 • Договiр про обслуговування комерцiйним банком

 • Договiр про охорону виробничих (господарських) обєктiв

 • Договiр про пайовий внесок

 • Договiр про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть

 • Договiр про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть_2

 • Договiр про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть_3

 • Договiр про спiльну дiяльнiсть

 • Договiр про спiльну дiяльнiсть_2

 • Договiр про створення i дiяльнiсть спiльного пiдприємства

 • Договiр про франшизiнг

 • Договiр страхування майна

 • Договiр суборенди

 • Договiр щодо надання маркетингових послуг

 • Договiр щодо надання рекламних послуг

 • Договiр щодо надання юридичних послуг (2)

 • Договiр щодо надання юридичних послуг

 • Договір доручення на ведення справ в арбітражному суді

 • Договір доручення на продаж продукції

 • Договір комісії 1999

 • Договір комісії на продаж продукції

 • Договір комісії

 • Договір консигнації на продаж продукції

 • Договір купівлі-продажу (оптової партії товарів)

 • Договір купівлі-продажу (поступки) пайових часток в тов між підприємствами

 • Договір купівлі-продажу акцій акціонерного товариства відкритого типу

 • Договір купівлі-продажу валюти

 • Договір купівлі-продажу ноу-хау

 • Договір міни

 • Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами

 • Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг

 • Договір на переробку давальницької сировини

 • Договір на право тимчасового користування землею

 • Договір на проведення товарообмінної (бартерної) операції

 • Договір на супровід касира з грошима та документами

 • Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки

 • Договір оренди будинку‚ споруди

 • Договір оренди державного майна

 • Договір оренди квартири у приватної особи

 • Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи

 • Договір оренди майна з правом викупу

 • Договір оренди обладнання

 • Договір підряду на капітальне будівництво

 • Договір підряду

 • Договір поручництва

 • Договір постачання товару

 • Договір про інкасування векселів

 • Договір про врахування векселів

 • Договір про заставу будівлі, споруди, будинку (іпотека)

 • Договір про заставу депозитного вкладу

 • Договір про заставу майна з передачею майна

 • Договір про заставу майна

 • Договір про заставу прав на промислову власність

 • Договір про заставу товарів в обігу

 • Договір про заставу товарів у переробці

 • Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

 • Договір про колективну матеріальну відповідальність

 • Договір про надання гарантії (субсидіарної)

 • Договір про наміри щодо співпраці

 • Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

 • Договір щодо надання маркетингових послуг

 • Договір щодо надання рекламних послуг

 • Договір щодо надання юридичних послуг

 • Договір

 • Додаткова угода до договору на проведення науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт

 • Додаткова угода до контракту з заступником директора пiдприємства

 • Додаткова угода до контракту

 • Додаток 1  до договору на брокерське обслуговування

 • Додаток 1 до договору на створення (передання)  науково-технiчноi продукцii

 • Додаток 2  до договору на брокерське обслуговування

 • Додаток 2 до договору на створення (передання)  науково-технiчноi продукцii

 • Додаток 3 до договору на створення (передання)  науково-технiчноi продукцii

 • Додаток 4 до договору на створення (передання)  науково-технiчноi продукцii

 • Додаток 5 до договору на створення (передання)  науково-технiчноi продукцii

 • Додаток до акту оцiнки вартостi основних засобiв, що пiдлягають викупу (продажу)

 • Додаток до договору на обслуговування комерцiйним банком (2)

 • Додаток до договору на обслуговування комерцiйним банком

 • Додаток до податкової накладної

 • Дозвiл на здiйснення дiяльностi щодо випуску та обiгу

 • Дозвіл на використання символіки

 • Доповiдна записка

 • Доповнення до контракту

 • Доручення на здiйснення угоди

 • Доручення на отримання грошей

 • Доручення на право розпоряджатися грошовим вкладом

 • Доручення на представництво iнтересiв

 • Доручення

 • Журнал використання ЕККА

 • Журнал обліку наданих висновків про суми відшкодування податку на додану вартість

 • Журнал реєстрації екка

 • Журнал реєстрації перевірок

 • Журнал реєстрації посвідчень про відрядження

 • Задоволення претензii

 • Замовлення на виготовлення продукцii

 • Замовлення на купiвлю-продаж цiнних паперiв

 • Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)

 • Запис бесiди

 • Записка спецiалiста

 • Запрошення

 • Запрошення_2

 • Заява в ДПА (для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності)

 • Заява взяття на облік в ДПА

 • Заява до ДПА

 • Заява на видачу ліцензіі

 • Заява на зарахування студентом

 • Заява на звiльнення

 • Заява на право застосування спрощеної  системи оподаткування, обліку  та звітності

 • Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

 • Заява платника податку - юридичної особи щодо нарахування та сплати консолідованого податку на прибуток

 • Заява про  реєстрацію  постійного представництва  нерезидента в  Україні  як  платника  податку на  прибуток

 • Заява про видачу ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами

 • Заява про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку

 • Заява про встановлення податкового (звітного) періоду

 • Заява про дострокове розiрвання контракту

 • Заява про зняття з обліку  як платника податків

 • Заява про зняття з обліку як платника податків

 • Заява про прийняття на роботу

 • Заява про припинення зобов’язання зарахуванням

 • Заява про реєстрацію екка при розрахунках готівкою у сфері торгівлі громадського харчування та послуг

 • Заява про реєстрацію екка

 • Заява про реєстрацію платником зборів

 • Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в україні як платника податку на прибуток

 • Заява-зобовязання на надання кредиту

 • Заява

 • Заявка на ліцензію на імпорт

 • Заявка на ліцензію на експорт

 • Звiт про педагогiчну практику

 • Звіт нарахування коштів на дорожні роботи

 • Звіт по використанню екка

 • Звіт про використання екка

 • Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ за звітний (податковий) період

 • Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ

 • Звіт про використання коштів фонду для здійснення  заходів щодо ліквідації наслідків

 • Звіт про власний капітал

 • Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість

 • Звіт про заборгованість бюджетних установ

 • Звіт про надходження відрахувань та зборів на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг

 • Звіт про надходження відрахувань та зборів на фінансування витрат

 • Звіт про нарахування коштів на дорожні роботи

 • Звіт про нарахування страхових внесків, інших надходжень та витрачання коштів пенсійного фонду

 • Звіт про нарахування страхових зборів та інших надходжень і витрачання коштів пенсійного фонду

 • Звіт про порядок нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та витрачання коштів пенсійного фонду

 • Звіт про прибутки та збитки

 • Звіт про результати діяльності виконавця довгострокових договорів

 • Звіт про рух грошових коштів

 • Звіт про рух коштів в іноземній валюті

 • Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів

 • Звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

 • Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість

 • Звіт про фінансові результати

 • Звіт про фінансовий стан підприємства

 • Звіт про фінансово-майновий стан підприємства

 • Звіт суб’єктів грального бізнесу про утримані і перераховані до бюджету 30 % від суми прибутку особи за звітний (податковий) період

 • Звіт суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи, який був платником єдиного податку

 • Звіт суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи, який був платником єдиного податку в період

 • Звіт суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи

 • Звіт

 • Зведений акт  інвентаризації  товарних залишків

 • Змінний звіт роботи автомобіля-таксі на лінії

 • Зразковий договiр оренди з правом викупу

 • Зразковий договiр оренди

 • Зразковий договiр продажу майна державних пiдприємств громадянам (групi громадян)

 • Зразковий договiр продажу майна державних пiдприємств, установ, органiзацiй юридичним особамІнвентаризаційний опис  товарів, прийнятих на відповідальне зберігання

 
 • Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків, по яких не проведено розрахунки

 • Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків

 • Інструкція

 • Інформація про надходження і використання коштів податку на додану вартість на дотації до цін на молоко

 • Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 • Картка реєстрацii угоди

 • Квитанція до прибуткового касового ордера

 • Класифікатор видів митних платежів

 • Класифікатор видів транспорту

 • Класифікатор документів

 • Класифікатор звільнень від обкладення ввізним митом

 • Класифікатор звільнень від сплати  вивізного мита

 • Класифікатор звільнень від сплати акцизного збору

 • Класифікатор звільнень від сплати податку на додану вартість
 • Класифікатор митних органів україни

 • Класифікатор основних фондів

 • Класифікатор процедур переміщення товарів через митний кордон україни

 • Класифікатор способів розрахунку

 • Класифікатор умов поставки

 • Класифікатор характерів угод

 • Класифікація основних фондів

 • Книга обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва

 • Книга обліку доходів і витрат

 • Книга приходу товарів

 • Книга реєстрації журналів використання ЕККА

 • Книга реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій

 • Колективний договір прийнятий на загальних зборах трудового колективу

 • Комерцiйний акт

 • Компенсационный контракт

 • Контракт  з начальником

 • Контракт (рус.язык)

 • Контракт (укр.мова)

 • Контракт безвiдсотковоi цiльовоi позики в iноземнiй валютi

 • Контракт на виконання обовязкiв

 • Контракт на купiвлю-продаж

 • Контракт на органiзацiю i ведення бухгалтерського облiку у товариствi

 • Контракт на управлiння пiдприємством (2)

 • Контракт на управлiння пiдприємством

 • Кредитна угода с дпа

 • Кредитний договiр

 • Лiзингова угода

 • Лист органiзацii - гаранта одержувача кредиту

 • Лист-вiдмова

 • Лист-згода

 • Лист-повідомлення на одержання реєстраційного свідоцтва

 • Лист-погодження на ввезення товару, що підлягає обов’язковій сертифікації і на який відсутні сертифікати відповідності

 • Лист-прохання

 • Наказ (розпорядження) про надання відпустки

 • Наказ (розпорядження) про переведення на іншу на роботу

 • Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

 • Наказ керiвника пiдприємства про забезпечення прав для укладання i розiрвання трудових i пiдрядних договорiв

 • Наказ по особовому складу

 • Наказ про прийняття на роботу за контрактом

 • Наказ про проведення iнвентаризацiї та переоцiнки тмц

 • Наказ про розiрвання контракту у звязку з закiнченням термiну дii контракту

 • Наказ

 • Наказ_2

 • Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей

 • Накладна

 • Обороти по дебету

 • Оголошення

 • Одноразовий перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту для виробничої діяльності

 • Одноразовий перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту

 • Опис  інвентаризації товарів, відвантажених, по яких оплата отримувачем товарів

 • Опис інвентаризації по товарах, переданих на відповідальне зберігання

 • Особова картка спеціаліста

 • Особова картка № обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

  Пiдтвердження отримання листа

  Пiдтвердження отримання претензii

  Пенсійний фонд - довідка для банку

  Переказний вексель

  Перелік вільних вакансій для працевлаштування

  Перерахунок сум податкових зобов’язань по завершеному довгостроковому договору (контракту)

  План рахунків

  Платіжне доручення

  Повiдомлення

  Повідомлення про відкриття (закриття) рахунку

  Повідомлення про взяття на облік платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження

  Повідомлення про захід

  Повідомлення про зменшення валового доходу по операціях, пов'язаних із реалізацією товарів (виконанням робіт, наданням послуг)

  Повідомлення про наявність обов’язків по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів)

  Повідомлення про погашення заборгованісті векселямі

  Повідомлення про реєстрацію платником зборів

  Повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток

  Повідомлення про суму плати на покриття витрат по виплаті пенсій

  Повідомлення юридичної особи щодо сплати консолідованого податку на прибуток

  Повний перелік послуг які належать до побутових і підлягають патентуванню

  Податкова декларація з податку на додану вартість

  Податкова накладна

  Податковий звіт  про результати спільної діяльності на території україни

  Податковий звіт про результати спільної діяльності на території україни без створення юридичної особи

  Подорожній лист вантажного автомобіля

  Подорожній лист службового легкового автомобіля

  Подорожний лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні

  Позовна заява до вантажовiдправника та управлiння залiзниць

  Позовна заява про стягнення вартостi нестачi вантажу

  Позовна заява про стягнення вартостi продукцii (товару)

  Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (товарів)

  Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку

  Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення

  Позовна заява про стягнення штрафу та збиткiв

  Позовна заява

  Позовна заява_1

  Позовна заява_2

  Положення

  Попереднiй договiр

  Попередній договір

  Порядок денний.

  Постанова

  Пояснювальна записка про порушення навчальноi дисциплiни

  Пояснювальна записка про порушення

  Пояснювальна записка

  Претензiя до автотранспортного пiдприємства про нестачу

  Претензiя до управлiння залiзниць та постачальника

  Претензiя на суму

  Претензiя на суму_2

  Претензiя про виплати штрафу за затримку постачання товарiв

  Претензiя щодо несвоєчасностi доставки вантажу залiзницею

  Претензiя щодо сплати вартостi забракованоi продукцii

  Претензiя щодо сплати вартостi продукцii (товарiв)

  Претензiя щодо сплати неустойки за недопоставку

  Претензiя щодо сплати штрафу за прострочку

  Претензiя щодо стягнення штрафу за поставку некомплектноi

  Претензiя щодо стягнення штрафу та збиткiв за постачання немаркованоi продукцii

  Претензiя

  Претензiя_2

  Претензійний лист

  Прнимірна угода на використання держмайна

  Про проведення iнвентаризацiї та переоцiнки тмц

  Протокол адміністративного правопорушення

  Протокол намiрiв до створення спiльного пiдприємства

  Протокол про залiк взаємних вимог

  Протокол про залік взаємних вимог

  Протокол розбiжностей до договору

  Протокол розбiжностей узгодження по договору

  Протокол розбiжностей

  Протокол розбіжності

  Протокол розбіжностей до договору

  Протокол розподiлу винагороди мiж учасниками

  Протокол узгодження розбіжностей по договору

  Протокол

  Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог

  Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування

  Рішення про надання відстрочки (розстрочки)

  Рішення про перерахування з транзитного рахунка управління державного казначейства

  Рішення про стягнення платежу

  Рахунок-фактура

  Реєстр до договору поданих до інкасування векселів

  Реєстр до договору поданих до врахування векселів

  Реєстраційна заява платника податку

  Реєстраційне посвідчення екка у торгівлі та громадському харчуванні

  Реєстраційне посвідчення екка

  Розписка

  Розписка_2

  Розпорядження про відновлення операцій на рахунках в установах банків

  Розпорядження про зупинення операцій на рахунках в установах банків

  Розпорядження

  Розрахункова відомість  про кошти фонду соціального страхування

  Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

  Розрахунок  платежів до бюджету готельного збору

  Розрахунок авансових внесків податку на прибуток філій та юридичної особи

  Розрахунок акцизного збору

  Розрахунок бюджетного відшкодування

  Розрахунок відокремлених валових доходів, оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента

  Розрахунок видатків, пов’язаних з виплатою компенсацій учасникам ліквідації аварії на  чаес

  Розрахунок внесків в інноваційний фонд

  Розрахунок внесків до фонду охорони праці

  Розрахунок земельного податку

  Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової  накладної

  Розрахунок коригування сум пдв

  Розрахунок коригуванням сум пдв

  Розрахунок нарахування суми дотацій сільськогосподарським  товаровиробникам за продаж переробним підприємствам

  Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що  здійснюється податковим органом

  Розрахунок плати за користування водами для потреб водного транспорту

  Розрахунок плати за користування надрами для видобування корисних копалин

  Розрахунок плати за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики

  Розрахунок по рентній платі за нафту і природний газ, що  видобуваються на території україни

  Розрахунок податкових зобов’язань при виплаті прибутку нерезиденту

  Розрахунок податку з власників транспортних засобів

  Розрахунок показників прибутковості акцій

  Розрахунок приросту податку на прибуток для платників податку, які подають декларації про прибуток підприємств

  Розрахунок розміру плати за використання радіочастот

  Розрахунок сплати єдиного податку суб

  Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктам малого підприємництва

  Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою

  Розрахунок сплати збору за право на використання символіки

  Розрахунок сум збору до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального

  Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом у зв’язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці

  Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом

  Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

  Розрахунок суми комунального податку

  Розрахунок суми податку з реклами

  Розрахунок частки бюджетного відшкодування

  Розрахунок-повідомлення розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями

  Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв

  Свідоцтво про реєстрацію постійного представництва як платника податку на прибуток

  Службові листи

  Службова записка

  Список осіб, які працювали в надурочний час

  Список про надання відпустки

  Статут акцiонерного товариства

  Статут закритого акцiонерного товариства

  Статут колективного пiдприємства

  Статут малого пiдприємства

  Статут орендного пiдприємства

  Статут спiльного пiдприємства, створюваного на територii украiни

  Статут товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

  Статут

  Супровiдний лист до договору

  Супровiдний лист до проекту договору

  Супровідний лист до договору

  Супровідний лист до проекту договору

  Табель обіку використання робочого часу

  Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати

  Табель обліку використання робочого часу

  Талон замовника до подорожнього листа

  Телеграма

  Телефонограма

  Трудова угода

  Трудова угода_2

  Угода про дострокове розiрвання контракту

  Угода про завдаток

  Угода про замiну договору (новацiя)

  Угода про заміну договору (новація)

  Угода про змiну i доповнення договору

  Угода про змiну порядка виконання договору

  Угода про зміну і доповнення договору

  Угода про зміну порядку виконання договору

  Угода про переказ боргу

  Угода про погашення боргу

  Угода про поступку договору

  Угода про поступку права на вимогу

  Угода про припинення зобов’язання зарахуванням

  Угода про розiрвання договору

  Угода про розірвання договору

  Угода про спiвробiтництво та органiзацiю взаємовiдносин

  Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин

  Установчий договiр закритого акцiонерного товариства

  Установчий договiр про створення асоцiацii

  Установчий договiр про створення на пайових засадах комерцiйного банку

  Ухвала ради пiдприємства

  Ухвала

  Форма  розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку

  Форма проведення одноразового перерахунку для виробничої діяльності

  Форма проведення одноразового перерахунку для торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності

  Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку

  Форма товарного чека

  Характеристика

  Характеристика_2

  Щомісячний звіт по використанню таксометрів 

  
 
Оперативна розробка вебсайтів
Make a Free Website with Yola.